Wydawnictwo medyczne: książki, albumy, czasopisma

Kwartalnik "Postępy Żywienia Klinicznego" (Advances in Clinical Nutrition) ISSN: 1896-3706

fl-pl

Postępy Żywienia Klinicznego są oficjalnym czasopismem Polskiego Towarzystwa Żywienia Pozajelitowego i Dojelitowego, wydawanym od 2006 roku.
Dedykowane jest głównie lekarzom  specjalistom, pielęgniarkom, farmaceutom i dietetykom zajmującymi się na co dzień problematyką związaną z żywieniem pozajelitowym, dojelitowym i metabolizmem.

Cele czasopisma są tożsame z celami PTŻPiD i należą do nich: szerzenie wiedzy z zakresu żywienia pozajelitowego, dojelitowego (żywienia klinicznego) i metabolizmu, systematyczne informowanie o postępach nauki pracowników ochrony zdrowia i innych osób związanych z  tematyką leczenia żywieniowego. Ponadto poprzez swój profil  zachęca pracowników ochrony zdrowia do podjęcia pracy naukowej.

Czasopismo jest indeksowane w bazach: MNiSW (5 pkt), wskaźnik ICV (Index Copernicus Value) 64.93 pkt.

 

fl-en

Advances in Clinical Nutrition is the official journal of the Polish Society for Parenteral, Enteral Nutrition and Metabolism (POLSPEN) - the biggest and the oldest Polish society for clinical nutrition and metabolism, published since 2006.
Dedicated mainly to specialist doctors, nurses, pharmacists and nutritionists dealing with every day problems associated with parenteral nutrition, enteral and metabolism.

The objectives of the journal are the same PTŻPiD and objectives include: raising awareness in the field of parenteral nutrition, enteral (clinical nutrition) and metabolism, regular information on the progress of science health care workers and other people associated with the subject of nutritional therapy. In addition, through its profile encourages health workers to undertake scientific work.

This journal is indexed in the following databases: MNiSW (5 points), Index Copernicus Value 64.93 points.

Zamówienie podręcznika: Żywienie dojelitowe w domu. Podręcznik dla pacjentów

Zamówienie podręcznika: Farmaceutyczne Standardy Sporządzania Mieszanin do Żywienia Pozajelitowego Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego.

Zamówienie podręcznika: Żywienie pozajelitowe w domu. Podręcznik dla pacjentów

Zamówienie podręcznika: Praktyczny Przewodnik Po ONS oral nutrition support