Regulamin nadsyłania i publikowania prac

Regulamin prac

Czasopismo “Postępy Żywienia Klinicznego” publikuje artykuły naukowe oryginalne, poglądowe, kazuistyczne, opracowania edukacyjne, doniesienia wstępne, streszczenia prac habilitacyjnych i doktorskich, sprawozdania ze zjazdów naukowych, komunikaty redakcyjne,oceny książek medycznych, polemiki, artykuły redakcyjne, informacje o szkoleniach i konferencjach naukowych, informacje o lekach, informacje o specjalistycznym sprzęcie medycznym, wytyczne, streszczenia pracy zagranicznej oraz pełne teksty z prasy zagranicznej.

Do druku kwalifikowane są prace pozytywnie zaopiniowane przez niezależnych recenzentów.

Prace zakwalifikowane są poddawane korekcie redakcyjnej uzgadnianej z autorem.

Prawa autorskie muszą być potwierdzone podpisem wszystkich autorów pod oświadczeniem następującej treści:

„Oświadczam, że artykuł jest moim oryginalnym dziełem i nie narusza praw autorskich innych osób, nie był wcześniej publikowany i nie został przesłany redakcji innego czasopisma. Po jego publikacji prawa autorskie przekazuję redakcji Postępów Żywienia Klinicznego. „

Prace w języku polskim lub angielskim należy przesyłać w dwóch egzemplarzach wydruku wraz z wersją elektroniczną (z rozszerzeniem .odt (OpenOffice) .doc lub .docx dla tekstu oraz rycin z rozszerzeniem tiff, jpg, pdf).

Układ pracy:

Imię i nazwisko autora/ów,
Tytuł pracy,
Nazwa ośrodka, w którym praca została wykonana,
Imię i nazwisko kierownika ośrodka wraz z tytułem,
Tekst pracy wraz z tabelami i rycinami oraz piśmiennictwem,
Streszczenie w języku polskim i angielskim (max 1 strona A4 lub 200 słów] wraz z 3-5 słowami kluczowymi [wg listy Medical Subjects Headings, Index Medicus].

Piśmiennictwo (wg normy PN-ISO-690) należy przygotować wg kolejności cytowania w tekście artykułu.
Przy cytowaniu prac zbiorowych należy wpisać nazwisko oraz inicjały imion wszystkich autorów. Kolejno podajemy tytuł pracy, tytuł czasopisma, miejsce wydania, wydawca, rok, tom, strony od-do, ISBN/ISSN zgodnie ze schematem:

1. Carson CC III, Segura JW, Greene LF. Clinical importance of microhematuria. JAMA 1979; 241: 149-50

Opis książki - forma podstawowa

Nazwisko autora Imię . Tytuł książki . Odpowiedzialność drugorzędna (redaktor, tłumacz, etc.) . Numer tomu i jego tytuł (w opisie poj. tomu) . Miejsce wydania : Wydawca , rok wydania . Nazwa serii i nr tomu w serii . ISBN Numer ISBN

Opis książki - forma skrócona - Dopuszczalna jest forma skrócona, która wystarcza do opisu większości prac (nie nadaje się do dzieł wielotomowych).

Nazwisko autora Inicjał imienia . Tytuł książki . Miejsce wydania : Wydawca , rok wydania . Numer ISBN .

Rozdział w pracy zbiorowej

Nazwisko autora artykułu Imię . Tytuł artykułu . W: Tytuł książki . Odpowiedzialność drugorzędna (redaktor, tłumacz, etc.) . Numer tomu i jego tytuł . Miejsce wydania : Wydawca , rok wydania . s. strony .

Artykuły w czasopismach

Nazwisko autora artykułu Imię . Tytuł artykułu . Tytuł czasopisma . rok wydania , numer czasopisma , s. strony .

Recenzje

Nazwisko autora książki recenzowanej Imię . Tytuł książki recenzowanej . Miejsce wydania rok wydania . Rec. Nazwisko autora recenzji Imię . Tytuł recenzji . Tytuł czasopisma . rok wydania , numer czasopisma , s. strony .

Strona internetowa

Tytuł artykułu . [online] Miejsce publikacji : Instytucja sprawcza [dostęp data ostatniego dostępu ]. Dostępny w Internecie: adres URL

 

Ponadto bardzo prosimy o adres do korespondencji, tel./fax, e-mail, ewentualnie numer telefonu komórkowego Autora pracy na wypadek pytań i poprawek.

 

fl-pl

Zapora ghostwriting

1. Autor/autorzy publikacji są zobowiązani do ujawnienia (poprzez złożenie oświadczenia):

- wkładu poszczególnych osób w powstawanie publikacji (z podaniem afiliacji i kontrybucji, tj. informacji kto jest autorem koncepcji, założeń, metod, protokołu itp. Wykorzystywanych przy przygotowywaniu publikacji);

- informacji o źródłach finansowania publikacji, wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów;

- przy opracowaniach współautorskich – szacunkowego (w %) wkładu pracy poszczególnych autorów.

2. Redakcja zastrzega sobie prawo do zbierania i przechowywania wszelkich informacji o wykrytych przypadkach „ghostwriting” („guest authorship”) oraz ich przekazywania odpowiednim podmiotom (instytucjom zatrudniającym autorów, towarzystwom naukowym, redakcjom publikacji naukowych).

 fl-en

Ghostwriting

1 Author / authors of the publication are required to disclose (by declaration):

- The contribution of each individual in the formation of publications (indicating affiliation and contribution, that tell you who is the author of the concept, principles, methods, protocol, etc. used in the preparation of the publication);

- Information about the sources of funding of publications, contribution to research institutions, associations and other entities;

- The co-author publications - estimated (in%) contribution to the work of individual authors.

2 The editors reserve the right to collect and store all the information about the detected cases of "ghostwriting" ("guest authorship") and their transfer to the relevant parties (authors employing institutions, scientific societies, editors of scientific publications).

Zamówienie podręcznika: Żywienie dojelitowe w domu. Podręcznik dla pacjentów

Zamówienie podręcznika: Farmaceutyczne Standardy Sporządzania Mieszanin do Żywienia Pozajelitowego Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego.

Zamówienie podręcznika: Żywienie pozajelitowe w domu. Podręcznik dla pacjentów

Zamówienie podręcznika: Praktyczny Przewodnik Po ONS oral nutrition support